Page 10 - digikirja
P. 10

edes ole niihin tarvittavia laittei-      sen kannalta olisikin parasta pyrkiä pitämään tekstiilit mahdollisimman
                       ta, mutta analyysit on mahdollista       puhtaina. Puhdistusmenetelmät valitaan kohteen ja lian laadun mukaises-
                       teettää ostopalveluina. Niistä saatu      ti. Tekstiilin fyysisten vaurioiden, kuten venymien tai repeämien, reikien
                       tieto on arvokasta, kun erityisen     ja purkautumien, etenemistä hidastetaan tukiompelun keinoin. Tukiom-
                       ainutkertaisten tekstiilien alku-       pelussa on käytössä erityiset konservointiompelutekniikat, ja tukimateri-
                       perää tai ikää halutaan selvittää       aalit valitaan aina fyysisiltä ominaisuuksiltaan kohteeseen sopiviksi. Tuki
                       mahdollisimman tarkasti tai kun        ei saa olla liian vahva mutta ei myöskään liian heikko, ja tuetun kankaan
                       tekstiili sisältää niin sanottuja mys-     tulisi käyttäytyä mahdollisimman samalla tavalla kuin ilman tukea oleva.
                       teerimateriaaleja, jotka halutaan        Tekstiiliin kohdistuvien eli niin sanottujen aktiivisten konservointitoi-
                       selvittää. Kemialliset analyysit ovat
    TEKSTIILIKONSERVAATTORI MITTAAMASSA TEKS- tärkeitä myös konservointialaa      menpiteiden lisäksi vaurioitumista voidaan hidastaa myös vaikuttamal-
    TIILIN PH-ARVOA. HAPPAMISSA TEKSTIILEISSÄ                      la tekstiilien ympäristöön. Konservaattori voi esimerkiksi antaa ohjeita
     TIEDETÄÄN OLEVAN KUITUTASON HEIKENTYMÄÄ.                     valaistukseen, sillä valolla on merkittävä hajoamisprosesseja kiihdyttä-
    edistävän tutkimuksen kannalta, jotta tulevaisuuden tekstiilikonservaat-
    torit ymmärtäisivät asioiden ja ilmiöiden syy-seuraussuhteita yhä pa-       vä vaikutus, tai hän voi auttaa
                                                      säilytystiloihin
                                              valitsemaan
    remmin. Kun tekstiilin luonne ja materiaalinen alkuperä on selvitetty,       turvalliset materiaalit, jotka
    konservaattori siirtyy seuraavaan työvaiheeseen eli hajoamisen hidasta-       pysyvät vakaina eivätkä ai-
    miseen. Tässä tiede on jälleen apuna. Konservaattori tuntee ja ymmärtää       heuta päästöjä, jotka vahin-
    orgaanisen materiaalin hajoamisprosesseja ja pyrkii vaikuttamaan niitä
    hidastavasti. Hyvänä esimerkkinä on tekstiilin puhdistaminen. Likaisuus       goittaisivat säilytystilassa ole-
                                              via tekstiileitä. Koska tekstiilit
    tekstiilissä aiheuttaa happamuutta, joka taas on yksi suurimmista teksti-      ovat hygroskooppisia eli kos-
    materiaalin haurastumista aiheuttavista tekijöistä, joten tekstiilin säilymi-
                                              teuteen reagoivia materiaaleja,
                                              myös huoneilman suhteellinen
                                              kosteus ja lämpötila vaikut-
                                              tavat siihen, kuinka hyvin ne
                                              säilyvät. Konservaattori voi
                                              vaikuttaa näihin ympäristös-
                                              tä lähtöisin oleviin tekijöihin
                                              valistamalla ja kouluttamalla
                                              seurakunnissa henkilöitä, joi-
                                              den vastuualueeseen tekstiilien
                                              hyvästä kunnosta huolehtimi-
                                              nen kuuluu.              TEKSTIILILIT PESTÄÄN HELLÄVARAISESTI NEUT-
                                                                  RAALILLA PESUAINEELLA VÄLJÄSSÄ VEDESSÄ.
                                                                 VÄRIT TESTATAAN ENNEN PESUUN RYHTYMISTÄ.

    HIKI ON AIHEUTTANUT VUORIKANKAAN VAURIOITUMISEN MESSUKASUKAN KAULUKSESSA.
    10 |                                                                          | 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15