Page 11 - digikirja
P. 11

edes ole niihin tarvittavia laittei- sen kannalta olisikin parasta pyrkiä pitämään tekstiilit mahdollisimman
 ta, mutta analyysit on mahdollista  puhtaina. Puhdistusmenetelmät valitaan kohteen ja lian laadun mukaises-
 teettää ostopalveluina. Niistä saatu  ti. Tekstiilin fyysisten vaurioiden, kuten venymien tai repeämien, reikien
 tieto on arvokasta, kun erityisen  ja purkautumien, etenemistä hidastetaan tukiompelun keinoin. Tukiom-
 ainutkertaisten tekstiilien alku- pelussa on käytössä erityiset konservointiompelutekniikat, ja tukimateri-
 perää tai ikää halutaan selvittää  aalit valitaan aina fyysisiltä ominaisuuksiltaan kohteeseen sopiviksi. Tuki
 mahdollisimman tarkasti tai kun  ei saa olla liian vahva mutta ei myöskään liian heikko, ja tuetun kankaan
 tekstiili sisältää niin sanottuja mys- tulisi käyttäytyä mahdollisimman samalla tavalla kuin ilman tukea oleva.
 teerimateriaaleja, jotka halutaan  Tekstiiliin kohdistuvien eli niin sanottujen aktiivisten konservointitoi-
 selvittää. Kemialliset analyysit ovat
 TEKSTIILIKONSERVAATTORI MITTAAMASSA TEKS- tärkeitä myös konservointialaa  menpiteiden lisäksi vaurioitumista voidaan hidastaa myös vaikuttamal-
 TIILIN PH-ARVOA. HAPPAMISSA TEKSTIILEISSÄ  la tekstiilien ympäristöön. Konservaattori voi esimerkiksi antaa ohjeita
  TIEDETÄÄN OLEVAN KUITUTASON HEIKENTYMÄÄ. valaistukseen, sillä valolla on merkittävä hajoamisprosesseja kiihdyttä-
 edistävän tutkimuksen kannalta, jotta tulevaisuuden tekstiilikonservaat-
 torit ymmärtäisivät asioiden ja ilmiöiden syy-seuraussuhteita yhä pa- vä vaikutus, tai hän voi auttaa
            säilytystiloihin
    valitsemaan
 remmin. Kun tekstiilin luonne ja materiaalinen alkuperä on selvitetty,  turvalliset materiaalit, jotka
 konservaattori siirtyy seuraavaan työvaiheeseen eli hajoamisen hidasta- pysyvät vakaina eivätkä ai-
 miseen. Tässä tiede on jälleen apuna. Konservaattori tuntee ja ymmärtää  heuta päästöjä, jotka vahin-
 orgaanisen materiaalin hajoamisprosesseja ja pyrkii vaikuttamaan niitä
 hidastavasti. Hyvänä esimerkkinä on tekstiilin puhdistaminen. Likaisuus  goittaisivat säilytystilassa ole-
    via tekstiileitä. Koska tekstiilit
 tekstiilissä aiheuttaa happamuutta, joka taas on yksi suurimmista teksti- ovat hygroskooppisia eli kos-
 materiaalin haurastumista aiheuttavista tekijöistä, joten tekstiilin säilymi-
    teuteen reagoivia materiaaleja,
    myös huoneilman suhteellinen
    kosteus ja lämpötila vaikut-
    tavat siihen, kuinka hyvin ne
    säilyvät. Konservaattori voi
    vaikuttaa näihin ympäristös-
    tä lähtöisin oleviin tekijöihin
    valistamalla ja kouluttamalla
    seurakunnissa henkilöitä, joi-
    den vastuualueeseen tekstiilien
    hyvästä kunnosta huolehtimi-
    nen kuuluu.              TEKSTIILILIT PESTÄÄN HELLÄVARAISESTI NEUT-
                        RAALILLA PESUAINEELLA VÄLJÄSSÄ VEDESSÄ.
                       VÄRIT TESTATAAN ENNEN PESUUN RYHTYMISTÄ.

 HIKI ON AIHEUTTANUT VUORIKANKAAN VAURIOITUMISEN MESSUKASUKAN KAULUKSESSA.
 10 |                                    | 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16