Page 14 - digikirja
P. 14

jä: Korporaali on liina, jolle siunattavat ehtoollisaineet asetellaan. Bursa    kaikki 1900-luvulta peräisin olevat Suomen evankelisluterilaisen kirkon
    puolestaan on liturgisia värejä noudattelevalla kankaalla verhoiltu, kova-     liturgiset tekstiilit edustavat suomalaista taideteollisuutta ja käsityötä
    kantinen korporaalin säilytystä varten tehty tasku. Ehtoolliskalkin päälle     vähintään suunnittelun ja ompelutyön osalta ja myös huomattava osa
    mutta kalkkiliinan alle voidaan asettaa palla, joka on valkoisella pellava-     käytetyistä kankaista on valmistettu kotimaassa. Tekstiilien hyvin laaja
    kankaalla päällystetty, neliön muotoinen, kova, esimerkiksi pahvista tai      kuviointitekniikoiden kirjo erilaisista sidospujotuksista, kirjonnoista ja
    muovista valmistettu levy. Siihen on usein kirjailtu risti tai jokin ehtoolli-   applikoinneista erilaisiin painotekniikoihin ja etsauksiin kertoo huomat-
    sen viettoon liittyvä kuvio. Kirkkotekstiileissä elää vahvasti käsityöperin-    tavasta suomalaista tekstiiliosaamisesta. Yksittäisen kirkon kirkkotekstii-
    ne. Ne on tehty taidokkaasti, ja niissä on usein käytetty arvokkaita mate-     lit voidaan siis nähdä tärkeänä osana suurta suomalaista tekstiilitaidon
    riaaleja. Vanhimmat on valmistettu silkkisametista, ja niissä on kulta- ja     kulttuuriperintöä.
    hopealangoin ommeltuja kirjontakuvioita sekä metalli- ja silkkilangoin        Liturgisten tekstiilien lisäksi kirkoissa on yleisesti käytössä vihkiryijy.
    kudottuja koristenauhoja. Tekstiilien sommittelu ja kuviomallit ovat sa-      Vihkitilaisuudessa ryijy on asetettuna alttarin eteen vihkiparin seisoma-
    mankaltaisia, mutta niissä voi olla mukana myös yksilöllisiä aiheita, ku-      paikalle, muulloin se on joko esillä seinällä tai käärittynä rullalle säily-
    ten lahjoittajien nimikirjaimia ja vuosilukuja.                   tystilaan. Seurakuntien vihkiryijyjen alkuperä vaihtelee – osa ryijyistä on
     1900-luvun alkupuolella tekstiilejä alettiin valmistaa yksilöllisesti kir-    valmistettu perinteisen mallin mukaan, osa on yksilöllisiä taideryijyjä.
    kon arkkitehtuuri huomioon ottaen. Aluksi kirkkotekstiilejä suunnitte-       Perinteisesti kuvioidut ryijyt ovat tyypillisesti jonkin paikallisen naisjär-
    livat arkkitehdit, mutta Taideteollisuuden keskuskoulussa alkaneen kou-       jestön, kuten Marttojen tai maatalousnaisten, lahjoittamia ja usein myös
                        lutuksen myötä suunnittelijoina       valmistamia, ja ne edustavat maakunnan kansanperinnettä. Taiteilijoiden
                        ovat toimineet varsinaiset teks-       suunnittelemia yksilöllisiä ryijyjä on hankittu uuden kirkon rakentami-
                        tiilitaiteilijat. Kirkkotekstiilejä     sen tai vanhemman kirkon restauroinnin yhteydessä. Tällöin ryijy on
                        on valmistettu paljon taiteili-       suunniteltu juuri kyseiseen tilaan ja usein valmistettu ateljeetyönä.
                        joiden omina ateljeetuotantoi-
                        na, mutta on myös muutamia
                        tekstiilialan yrityksiä, jotka ovat
                        erikoistuneet niihin. Yksi pe-
                        rinteisimmistä kirkkotekstiilien
                        valmistajista on vuonna 1879
                        perustettu Suomen Käsityöys-
                        tävät, joka on valmistanut huo-
                        mattavan suuren määrän eri
                        taiteilijoiden suunnittelemia yk-
                        silöllisiä kirkkotekstiilejä. Omia
                        kirkkotekstiilimallistoja ovat ai-
                        kanaan tuottaneet myös muun
                        muassa Helmi Vuorelma Oy ja
                        Sacrum.
                         Kulttuurihistoriallisesti on
                        hyvin merkittävää, että lähes
    SOUKAN KAPPELIN KIRKKOTEKSTIILEJÄ.                         KUN VIHKIRYIJY EI OLE KÄYTÖSSÄ, SE VOI OLLA SEINÄLLÄ OSANA KAPPELIN SISUSTUSTA.
    14 |                                                                          | 15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19