Page 15 - digikirja
P. 15

jä: Korporaali on liina, jolle siunattavat ehtoollisaineet asetellaan. Bursa  kaikki 1900-luvulta peräisin olevat Suomen evankelisluterilaisen kirkon
 puolestaan on liturgisia värejä noudattelevalla kankaalla verhoiltu, kova- liturgiset tekstiilit edustavat suomalaista taideteollisuutta ja käsityötä
 kantinen korporaalin säilytystä varten tehty tasku. Ehtoolliskalkin päälle  vähintään suunnittelun ja ompelutyön osalta ja myös huomattava osa
 mutta kalkkiliinan alle voidaan asettaa palla, joka on valkoisella pellava- käytetyistä kankaista on valmistettu kotimaassa. Tekstiilien hyvin laaja
 kankaalla päällystetty, neliön muotoinen, kova, esimerkiksi pahvista tai  kuviointitekniikoiden kirjo erilaisista sidospujotuksista, kirjonnoista ja
 muovista valmistettu levy. Siihen on usein kirjailtu risti tai jokin ehtoolli- applikoinneista erilaisiin painotekniikoihin ja etsauksiin kertoo huomat-
 sen viettoon liittyvä kuvio. Kirkkotekstiileissä elää vahvasti käsityöperin- tavasta suomalaista tekstiiliosaamisesta. Yksittäisen kirkon kirkkotekstii-
 ne. Ne on tehty taidokkaasti, ja niissä on usein käytetty arvokkaita mate- lit voidaan siis nähdä tärkeänä osana suurta suomalaista tekstiilitaidon
 riaaleja. Vanhimmat on valmistettu silkkisametista, ja niissä on kulta- ja  kulttuuriperintöä.
 hopealangoin ommeltuja kirjontakuvioita sekä metalli- ja silkkilangoin  Liturgisten tekstiilien lisäksi kirkoissa on yleisesti käytössä vihkiryijy.
 kudottuja koristenauhoja. Tekstiilien sommittelu ja kuviomallit ovat sa- Vihkitilaisuudessa ryijy on asetettuna alttarin eteen vihkiparin seisoma-
 mankaltaisia, mutta niissä voi olla mukana myös yksilöllisiä aiheita, ku- paikalle, muulloin se on joko esillä seinällä tai käärittynä rullalle säily-
 ten lahjoittajien nimikirjaimia ja vuosilukuja. tystilaan. Seurakuntien vihkiryijyjen alkuperä vaihtelee – osa ryijyistä on
 1900-luvun alkupuolella tekstiilejä alettiin valmistaa yksilöllisesti kir- valmistettu perinteisen mallin mukaan, osa on yksilöllisiä taideryijyjä.
 kon arkkitehtuuri huomioon ottaen. Aluksi kirkkotekstiilejä suunnitte- Perinteisesti kuvioidut ryijyt ovat tyypillisesti jonkin paikallisen naisjär-
 livat arkkitehdit, mutta Taideteollisuuden keskuskoulussa alkaneen kou- jestön, kuten Marttojen tai maatalousnaisten, lahjoittamia ja usein myös
 lutuksen myötä suunnittelijoina  valmistamia, ja ne edustavat maakunnan kansanperinnettä. Taiteilijoiden
 ovat toimineet varsinaiset teks- suunnittelemia yksilöllisiä ryijyjä on hankittu uuden kirkon rakentami-
 tiilitaiteilijat. Kirkkotekstiilejä  sen tai vanhemman kirkon restauroinnin yhteydessä. Tällöin ryijy on
 on valmistettu paljon taiteili- suunniteltu juuri kyseiseen tilaan ja usein valmistettu ateljeetyönä.
 joiden omina ateljeetuotantoi-
 na, mutta on myös muutamia
 tekstiilialan yrityksiä, jotka ovat
 erikoistuneet niihin. Yksi pe-
 rinteisimmistä kirkkotekstiilien
 valmistajista on vuonna 1879
 perustettu Suomen Käsityöys-
 tävät, joka on valmistanut huo-
 mattavan suuren määrän eri
 taiteilijoiden suunnittelemia yk-
 silöllisiä kirkkotekstiilejä. Omia
 kirkkotekstiilimallistoja ovat ai-
 kanaan tuottaneet myös muun
 muassa Helmi Vuorelma Oy ja
 Sacrum.
 Kulttuurihistoriallisesti on
 hyvin merkittävää, että lähes
 SOUKAN KAPPELIN KIRKKOTEKSTIILEJÄ. KUN VIHKIRYIJY EI OLE KÄYTÖSSÄ, SE VOI OLLA SEINÄLLÄ OSANA KAPPELIN SISUSTUSTA.
 14 |                                    | 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20