Page 20 - digikirja
P. 20

na ulkoa hiekkaa ja muuta likaa, joka jää nukkien väliin, ja kun ryijyn       ripustuksessa tekstiilin reunat alkavat kiristää keskiosan painuessa alas,
    päällä seistään ja kävellään, nukat huopaantuvat.                  jos tanko on kannateltu vain päistä, ja kiristyksen myötä reunimmaiset
     Lika aiheuttaa esteettistä haittaa, mutta lisäksi se vaurioittaa tekstiiliä    loimilangat alkavat lopulta katkeilla. Ripustettuina säilytetyissä messu-
    kuitutasolla niin, että tekstiili hajoaa likaisesta kohdasta helpommin. Jos     kasukoissa venyminen ilmenee usein tekstiilin helman muuttumisena
    tekstiiliä ei puhdisteta pian likaantumisen jälkeen, lika pinttyy helposti ja    pussimaiseksi. Alkaa näyttää siltä, että vuorikangas on kutistunut ja kiris-
    saa aikaan hajuhaittoja. Kosteissa olosuhteissa, kuten kesällä, kun ilman      tää, vaikka todellisuudessa on kyse siitä, että harvempi, mahdollisesti kä-
    suhteellinen kosteus voi sisätiloissakin kohota yli 70 prosenttiin, lika on     sinkudottu päälliskangas venyy nopeammin kuin vuorikankaana käytetty
    suotuisa kasvualusta homeille ja houkuttelee hyönteisiä.              tiivis teollisvalmisteinen kangas.
    Mekaaniseksi vaurioksi kutsutaan hankaantumista, joka kuluttaa tekstii-        Tekstiileihin voi kohdistua myös tahallista ilkivaltaa – niitä voidaan re-
    liä. Kulumisen myötä kankaan sidoksen langat lopulta katkeilevat ja kan-      piä, tai niiden päälle voidaan heittää tahraavaa ainetta. Onneksi tällaiset
    gas alkaa hajota. Erityisen herkkiä alueita hankaantumiselle ovat esimer-      tapaukset ovat kuitenkin olleet harvinaisia.
    kiksi papin stolan vyön alle jäävä kohta ja messukasukan kädentiet sekä
    helma. Hankaantumista tapahtuu myös, jos säilytystilat ovat liian ahtaita,     Vaurioitumista edistävät tekijät
    niin että niihin ripustetut tekstiilit ovat jatkuvasti kosketuksissa toisiin-
    sa. Toinen yleinen mekaaninen vaurio on lankalenkkien ilmaantuminen         Tekstiilit ovat erityisen valoherkkiä materiaaleja. Kaikenlainen valo va-
    tekstiilin pinnalle.                                hingoittaa tekstiilikuituja peruuttamattomasti, ja UV-säteily aiheuttaa
     Niitä tulee, kun tekstiili tarttuu johonkin kovaan esineeseen, vaikka-      vaurioita erityisen nopeasti. Valon sisältämä energia heikentää materiaa-
    pa tekstiilin käyttäjän tai käsittelijän sormukseen tai kaulakoruun. Myös      lia katkaisemalla molekyylien välisiä sidoksia. Tämä vaikuttaa materiaa-
    kalusteiden reunat voivat aiheuttaa näitä langan tarttumia tekstiilin hi-      lin lujuuteen ja ulkonäköön. Värisävyt muuttuvat usein harmahtaviksi,
    paistessa niitä. Varsinkin käsinkudotut kankaat ovat alttiita lankojen tart-    ja valkoiset materiaalit kellastuvat. Pitkälle edenneen valovaurion seu-
    tumille.                                      rauksena tekstiilin langat katkeilevat ja materiaalia alkaa hävitä. Erilai-
                                              set käsittelyt nopeuttavat kuidun vaurioitumista. Tällaisia käsittelyjä ovat

    Ripustuksesta johtuvat vauriot                           värjäys, viimeistelyt esimerkiksi sähköisyyttä vähentävillä ja siliävyyttä

    Ripustettuina olevat tekstiilit venyvät
    painovoiman vaikutuksesta. Muutos
    tapahtuu hitaasti, ja siihen havahdu-
    taan usein vasta, kun venymää on ta-
    pahtunut jo paljon. Venymistä tapah-
    tuu niin esillä olevissa seinätekstiileissä
    kuin ripustettuina säilytetyissä tekstii-
    leissä, esimerkiksi messukasukoissa.
    Tekstiilin ripustustapa vaikuttaa ve-
    nymän laatuun. Seinätekstiilin lenkki-
    ripustuksessa kiinnityslenkkien välit
    laskeutuvat ajan mittaan ja tekstiilin
    yläreunasta tulee aaltomainen. Tanko- RIPUSTIN EI TUE MESSUKASUKAN HARTIALIN-   ALTTARIVAATTEESSA ON NÄHTÄVISSÄ SELKEÄ RAJA, MILTÄ KOHTAA TEKSTIILI
                        JAA, VAAN VENYTTÄÄ SITÄ PÄÄNTIELTÄ.
                                              ON ALTISTUNUT VOIMAKKAAMMIN VALOLLE.
    20 |                                                                          | 21
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25