Page 21 - digikirja
P. 21

na ulkoa hiekkaa ja muuta likaa, joka jää nukkien väliin, ja kun ryijyn  ripustuksessa tekstiilin reunat alkavat kiristää keskiosan painuessa alas,
 päällä seistään ja kävellään, nukat huopaantuvat. jos tanko on kannateltu vain päistä, ja kiristyksen myötä reunimmaiset
 Lika aiheuttaa esteettistä haittaa, mutta lisäksi se vaurioittaa tekstiiliä  loimilangat alkavat lopulta katkeilla. Ripustettuina säilytetyissä messu-
 kuitutasolla niin, että tekstiili hajoaa likaisesta kohdasta helpommin. Jos  kasukoissa venyminen ilmenee usein tekstiilin helman muuttumisena
 tekstiiliä ei puhdisteta pian likaantumisen jälkeen, lika pinttyy helposti ja  pussimaiseksi. Alkaa näyttää siltä, että vuorikangas on kutistunut ja kiris-
 saa aikaan hajuhaittoja. Kosteissa olosuhteissa, kuten kesällä, kun ilman  tää, vaikka todellisuudessa on kyse siitä, että harvempi, mahdollisesti kä-
 suhteellinen kosteus voi sisätiloissakin kohota yli 70 prosenttiin, lika on  sinkudottu päälliskangas venyy nopeammin kuin vuorikankaana käytetty
 suotuisa kasvualusta homeille ja houkuttelee hyönteisiä. tiivis teollisvalmisteinen kangas.
 Mekaaniseksi vaurioksi kutsutaan hankaantumista, joka kuluttaa tekstii- Tekstiileihin voi kohdistua myös tahallista ilkivaltaa – niitä voidaan re-
 liä. Kulumisen myötä kankaan sidoksen langat lopulta katkeilevat ja kan- piä, tai niiden päälle voidaan heittää tahraavaa ainetta. Onneksi tällaiset
 gas alkaa hajota. Erityisen herkkiä alueita hankaantumiselle ovat esimer- tapaukset ovat kuitenkin olleet harvinaisia.
 kiksi papin stolan vyön alle jäävä kohta ja messukasukan kädentiet sekä
 helma. Hankaantumista tapahtuu myös, jos säilytystilat ovat liian ahtaita,  Vaurioitumista edistävät tekijät
 niin että niihin ripustetut tekstiilit ovat jatkuvasti kosketuksissa toisiin-
 sa. Toinen yleinen mekaaninen vaurio on lankalenkkien ilmaantuminen  Tekstiilit ovat erityisen valoherkkiä materiaaleja. Kaikenlainen valo va-
 tekstiilin pinnalle. hingoittaa tekstiilikuituja peruuttamattomasti, ja UV-säteily aiheuttaa
 Niitä tulee, kun tekstiili tarttuu johonkin kovaan esineeseen, vaikka- vaurioita erityisen nopeasti. Valon sisältämä energia heikentää materiaa-
 pa tekstiilin käyttäjän tai käsittelijän sormukseen tai kaulakoruun. Myös  lia katkaisemalla molekyylien välisiä sidoksia. Tämä vaikuttaa materiaa-
 kalusteiden reunat voivat aiheuttaa näitä langan tarttumia tekstiilin hi- lin lujuuteen ja ulkonäköön. Värisävyt muuttuvat usein harmahtaviksi,
 paistessa niitä. Varsinkin käsinkudotut kankaat ovat alttiita lankojen tart- ja valkoiset materiaalit kellastuvat. Pitkälle edenneen valovaurion seu-
 tumille. rauksena tekstiilin langat katkeilevat ja materiaalia alkaa hävitä. Erilai-
    set käsittelyt nopeuttavat kuidun vaurioitumista. Tällaisia käsittelyjä ovat

 Ripustuksesta johtuvat vauriot värjäys, viimeistelyt esimerkiksi sähköisyyttä vähentävillä ja siliävyyttä

 Ripustettuina olevat tekstiilit venyvät
 painovoiman vaikutuksesta. Muutos
 tapahtuu hitaasti, ja siihen havahdu-
 taan usein vasta, kun venymää on ta-
 pahtunut jo paljon. Venymistä tapah-
 tuu niin esillä olevissa seinätekstiileissä
 kuin ripustettuina säilytetyissä tekstii-
 leissä, esimerkiksi messukasukoissa.
 Tekstiilin ripustustapa vaikuttaa ve-
 nymän laatuun. Seinätekstiilin lenkki-
 ripustuksessa kiinnityslenkkien välit
 laskeutuvat ajan mittaan ja tekstiilin
 yläreunasta tulee aaltomainen. Tanko- RIPUSTIN EI TUE MESSUKASUKAN HARTIALIN- ALTTARIVAATTEESSA ON NÄHTÄVISSÄ SELKEÄ RAJA, MILTÄ KOHTAA TEKSTIILI
 JAA, VAAN VENYTTÄÄ SITÄ PÄÄNTIELTÄ.
    ON ALTISTUNUT VOIMAKKAAMMIN VALOLLE.
 20 |                                    | 21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26