Page 23 - digikirja
P. 23

parantavilla aineilla sekä erilaiset suojaukset, kuten palo- ja likasuojaus.  oleviin pimeisiin taskuihin, joissa kosteus säilyy parhaiten. Kuoriutuak-
 Valon vaikutus on kumulatiivinen, eli suoran altistuksen päätyttyä valon  seen toukat tarvitsevat sopivat olosuhteet. Ne eivät yleensä siirry paikasta
 energia jatkaa materiaalin haurastuttamista vielä jonkin aikaa. Valon ai- toiseen, jos niillä on tarpeeksi ravintoa. Koin tekemät vauriot näyttäy-
 heuttamia vaurioita on vaikea konservoida, sillä suuri osa niistä, kuten  tyvät vähimmillään yksittäisinä katkenneina lankoina ja laajimmillaan
 värimuutokset, ovat pysyviä. suurina alueina, joista materiaalia on täysin tai osittain kadonnut. Joskus
    kankaassa näkyy koin koteloista jääneitä valkoisia tahroja, ja syötyjen
 Lämmön ja ilmankosteuden vaikutus vaurioitumiseen alueiden yhteydessä on yleensä pyöreitä hiekanjyviltä näyttäviä munia.
    Turkiskuoriaisen tekemä vaurio on selkeämmin pieni reikä. Kankaasta
 Tekstiilimateriaalien ympäristössä on oltava optimaaliset olosuhteet, jotta  tai sen lähiympäristöstä voi löytyä toukan kasvuvaiheessa luomia nahko-
 materiaali pysyy joustavana. Liian lämmin ilma kuivattaa ja haurastuttaa  ja. Vaikka hyönteiset pystyvät hyödyntämään vain proteiinikuituja, voivat
 tekstiiliä, viileä tai kylmä ilma sen sijaan ei ole ongelma. Myös liian vähäi- ne ravinnon toivossa tarttua myös selluloosaa sisältävään kankaaseen tai
 nen kosteus tekee materiaalista haurasta. Pitkäaikainen kuivuus kovettaa  syödä itsensä tällaisen kangaskerroksen läpi. Mikrobit ilmenevät tekstii-
 tekstiilimateriaalia ja tekee siitä pölyävää, ja pöly puolestaan tarkoittaa,  leissä tahroina ja/tai hajuhaittoina, joita on vaikeaa poistaa. Käytännössä
 että materiaalia häviää jatkuvasti. Liian korkea kosteus altistaa tekstiilit  home- ja hyönteisvaurioita tapahtuu vain silloin, kun materiaali on kastu-
 biologiselle tuhoutumiselle, koska se luo suotuisat elinolosuhteet mikro- nutta tai se on ollut pidempään hyvin korkeassa ilmankosteudessa (yli 70
 beille ja hyönteisille, jotka hajottavat tekstiiliä käyttämällä sitä ravinnok- %), mikä kesällä suljetussa tilassa on hyvinkin mahdollista.
 seen. Ilmankosteuden suuri vaihtelu kuivasta kosteaan aiheuttaa tekstii- Ilman epäpuhtaudet ovat yksi merkittävä syy tekstiilikuiduissa tapahtu-
 leissä fyysisiä reaktioita, kuten mittojen ja muodon muutoksia. Erityisen  vaan haurastumiseen. Ne aiheuttavat likaantumista, joka voi näkyä värin
 haitallisia ovat olosuhteiden nopeat muutokset, jolloin myös materiaalin  sävyn muutoksena tai vaalean tekstiilin kellastumisena tai harmaantumi-
 turpoaminen ja kutistuminen tapahtuvat nopeasti. sena. Likaantuminen voi kuitenkin olla myös silmin havaitsematonta ja
 Biologinen vaurioituminen tarkoittaa sitä, että hyönteiset ja mikrobit  paljastua vasta, kun pH-mittaus osoittaa tekstiilin happamaksi. Pöly- ja
 vaurioittavat tekstiilejä. Tekstiilejä tuhoavia hyönteisiä ovat koit ja turkis- nokihiukkasia sekä muita likahiukkasia kulkeutuu huoneilmaan sekä
 kuoriaiset. Ne munivat yleensä saumoihin ja tekstiilin nurjalla puolella  sisä- että ulkoilmasta. Ne laskeutuvat tekstiilien pinnalle ja voivat taker-

    tua tiukasti kiinni. Erityisen alttiita tämän tyyppiselle likaantumiselle
    ovat jatkuvasti esillä olevat seinätekstiilit.
     Myös rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat ilman epäpuhtauksia.
    Homeen hajun ja homepölyn määrä sisäilmassa riippuu monista tekijöis-
    tä, muun muassa kosteusvaurioiden laajuudesta ja sijainnista, vuotoilma-
    reiteistä, ilmanvaihdosta ja rakennuksen painesuhteista. Homepöly ja ho-
    meen haju tarttuvat kaikille mahdollisille pinnoille. Hiukkaset ovat hyvin
    pieniä, ja ne pysyvät kiinni myös pystypinnoilla. Kaasumaiset yhdisteet
    imeytyvät erityisen hyvin huokoisiin materiaaleihin, jollaisia tekstiilit
    ovat, ja ilmenevät epämiellyttävänä hajuna. Yleensä homeet eivät var-
    sinaisesti kasva tekstiileissä, koska kasvuun tarvittava kosteus puuttuu.
    Ilman välityksellä tullut hometartunta on kuitenkin haitallinen herkil-
    le kontaminoituneen tekstiilin lähellä oleskeleville henkilöille, tekstiiliä
 TYYPILLISESSÄ HYÖNTEISVAURIOSSA OSA TEKSTIILIN LANGOISTA ON MENNYT KUIN  käyttävistä ihmisistä puhumattakaan. Ilman välityksellä tekstiiliin tulleet
 ITSESTÄÄN POIKKI TAI TEKSTIILIIN ON ILMESTYNYT PIENIÄ REIKIÄ.
 22 |                                    | 23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28