Page 24 - digikirja
P. 24

itiöt voivat myös muuttua aktiiviseksi, tekstiilimateriaalia tuhoavaksi ho-      Esimerkkinä voisi mainita seurakuntien historialliset 1700—1800-lu-
    mekasvustoksi, jos tekstiili altistuu pitkäaikaisesti korkealle kosteudelle     vun kirkkotekstiilit. Sen sijaan tekstiilit, joita voidaan huoltaa säännölli-
    (RH yli 70 %).                                   sesti vesipesulla, eivät ole niin herkkiä vaurioitumaan sisätilan päästöistä,
                                              sillä vesipesu neutraloi päästöistä aiheutuneen happamoitumisen.
    Haitalliset lähimateriaalit tekstiilien säilytystiloissa
                                              Sopimaton huoltaminen
    Tietyt rakennusmateriaalit aiheuttavat sisäilmaan haitallisia päästöjä, jo-
    ten on tärkeää, että säilytystilan kalusteiden materiaalit ovat vakaita ei-     Väärin tehty huoltaminen vaurioittaa tekstiilejä
    vätkä aiheuta tekstiileille vahinkoa. Monet yleiset rakennusmateriaalit ei-     herkästi. Liian voimakkailla, usein muutenkin
    vät sovellu käytettäväksi arvokkaiden tekstiilien säilytystiloissa. Erityisen    sopimattomilla aineilla tehdyn puhdistamisen
    haitallisia ovat kalusteet, joihin on käytetty tammea, pyökkiä sekä eräitä     seurauksena tekstiiliin syntyy huopaantuneita
    kastanja- ja seetripuulajeja. Myös erilaiset vanerit, kovalevyt ja lastulevyt    kohtia, joiden korjaamiseksi ei ole enää tehtävissä  TAHROJA SINITARRASTA
    haihduttavat haitallisia aineita, kuten formaldehydiä, etikkahappoa, muu-      mitään. Tahran ympärillä voi olla vaalea rengas, joka kertoo, että on käy-
    rahaishappoa, rikkihappoa, hiilidioksidia, rikkidioksidia, typpioksidia,      tetty valkaisevia tahranpoistoaineita, jotka ovat tehonneet vaalentavasti
    otsonia, kloorihydroksidia ja ammoniakkia. Näiden materiaalien pääs-        paremmin itse tekstiilimateriaaliin kuin tahraan. Tekstiilejä puhdistavan
    töt jatkuvat vielä vuosikymmentenkin kuluttua, ja suljetun kaapin sisällä      henkilön tulisi aina olla perillä kyseessä olevan tekstiilin materiaalista
    päästöt rikastuvat. Vauriot tekstiileissä ilmenevät värin muuttumisena ja      ja aineesta, jota hän sen puhdistamiseen käyttää. Asiantuntemattomalla
    materiaalin happamoitumisena. Nämä rakennusmateriaalit ovat erityisen        puhdistamisella tahrasta saattaa tulla isompi ongelma kuin se alun perin
    haitallisia sellaisille tekstiileille, jotka ovat tilassa pitkäaikaissäilytyksessä  olisi ollut.
    ja joita ei voida pestä säännöllisesti.
                                               Tekstiilit saattavat myös kutistua, värjääntyä tai huopaantua kauttaal-
                                              taan, jos ne pestään väärissä lämpötiloissa tai jos pesussa käytetään liial-
                                              lista mekaanista käsittelyä tai vääriä pesuaineita.
                                               Väliaikaisiksi tarkoitetut korjaukset ja kiinnitykset aiheuttavat yleensä
                                              suuremman vaaran kuin ongelma, jota niillä on yritetty korjata. Tekstii-
                                              lejä ei saisi koskaan korjata tai kiinnittää mihinkään teipillä, liimoilla tai
                                              muilla tahmeilla aineilla, kuten sinitarralla tai museogeelillä. Tällaisesta
                                              kiinnityksestä tulee lähes aina epävakaa: joko se ei jaksa kannatella teks-
                                              tiiliä tai sitten kiinnityskohta tarttuu liiankin lujasti, jolloin tekstiili alkaa
                                              hajota kiinnityskohdan vierestä. Yleensä tällainen kiinnitys on vielä vai-
                                              kea purkaa, sillä vaikka itse kiinnitys irtoaisi, tahmeat aineet takertuvat
                                              lujasti kuituihin ja niitä on hankala poistaa.

                                              Ripustuspaikka

                                              Arvokasta tekstiiliä ei saisi koskaan ripustaa sellaiseen paikkaan, että sii-

    VASEMMALLA VALKOISESTA SAMETISTA VALMISTETUSSA MESSUKASUKASSA ON JÄLKIÄ SOPIMATTO- hen osuu voimakas päivänvalo. Ripustuspaikalla on suuri vaikutus myös
    MASTA TAHROJEN POISTAMISESTA. OIKEALLA MESSUKASUKKA TEKSTIILIKONSERVAATTORIN TEKEMÄN  siihen, miten nopeasti tekstiili likaantuu. Tekstiilejä ei tulisi ripustaa
    VESIPESUN JÄLKEEN.
    24 |                                                                          | 25
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29