Page 25 - digikirja
P. 25

itiöt voivat myös muuttua aktiiviseksi, tekstiilimateriaalia tuhoavaksi ho- Esimerkkinä voisi mainita seurakuntien historialliset 1700—1800-lu-
 mekasvustoksi, jos tekstiili altistuu pitkäaikaisesti korkealle kosteudelle  vun kirkkotekstiilit. Sen sijaan tekstiilit, joita voidaan huoltaa säännölli-
 (RH yli 70 %). sesti vesipesulla, eivät ole niin herkkiä vaurioitumaan sisätilan päästöistä,
    sillä vesipesu neutraloi päästöistä aiheutuneen happamoitumisen.
 Haitalliset lähimateriaalit tekstiilien säilytystiloissa
    Sopimaton huoltaminen
 Tietyt rakennusmateriaalit aiheuttavat sisäilmaan haitallisia päästöjä, jo-
 ten on tärkeää, että säilytystilan kalusteiden materiaalit ovat vakaita ei- Väärin tehty huoltaminen vaurioittaa tekstiilejä
 vätkä aiheuta tekstiileille vahinkoa. Monet yleiset rakennusmateriaalit ei- herkästi. Liian voimakkailla, usein muutenkin
 vät sovellu käytettäväksi arvokkaiden tekstiilien säilytystiloissa. Erityisen  sopimattomilla aineilla tehdyn puhdistamisen
 haitallisia ovat kalusteet, joihin on käytetty tammea, pyökkiä sekä eräitä  seurauksena tekstiiliin syntyy huopaantuneita
 kastanja- ja seetripuulajeja. Myös erilaiset vanerit, kovalevyt ja lastulevyt  kohtia, joiden korjaamiseksi ei ole enää tehtävissä  TAHROJA SINITARRASTA
 haihduttavat haitallisia aineita, kuten formaldehydiä, etikkahappoa, muu- mitään. Tahran ympärillä voi olla vaalea rengas, joka kertoo, että on käy-
 rahaishappoa, rikkihappoa, hiilidioksidia, rikkidioksidia, typpioksidia,  tetty valkaisevia tahranpoistoaineita, jotka ovat tehonneet vaalentavasti
 otsonia, kloorihydroksidia ja ammoniakkia. Näiden materiaalien pääs- paremmin itse tekstiilimateriaaliin kuin tahraan. Tekstiilejä puhdistavan
 töt jatkuvat vielä vuosikymmentenkin kuluttua, ja suljetun kaapin sisällä  henkilön tulisi aina olla perillä kyseessä olevan tekstiilin materiaalista
 päästöt rikastuvat. Vauriot tekstiileissä ilmenevät värin muuttumisena ja  ja aineesta, jota hän sen puhdistamiseen käyttää. Asiantuntemattomalla
 materiaalin happamoitumisena. Nämä rakennusmateriaalit ovat erityisen  puhdistamisella tahrasta saattaa tulla isompi ongelma kuin se alun perin
 haitallisia sellaisille tekstiileille, jotka ovat tilassa pitkäaikaissäilytyksessä  olisi ollut.
 ja joita ei voida pestä säännöllisesti.
     Tekstiilit saattavat myös kutistua, värjääntyä tai huopaantua kauttaal-
    taan, jos ne pestään väärissä lämpötiloissa tai jos pesussa käytetään liial-
    lista mekaanista käsittelyä tai vääriä pesuaineita.
     Väliaikaisiksi tarkoitetut korjaukset ja kiinnitykset aiheuttavat yleensä
    suuremman vaaran kuin ongelma, jota niillä on yritetty korjata. Tekstii-
    lejä ei saisi koskaan korjata tai kiinnittää mihinkään teipillä, liimoilla tai
    muilla tahmeilla aineilla, kuten sinitarralla tai museogeelillä. Tällaisesta
    kiinnityksestä tulee lähes aina epävakaa: joko se ei jaksa kannatella teks-
    tiiliä tai sitten kiinnityskohta tarttuu liiankin lujasti, jolloin tekstiili alkaa
    hajota kiinnityskohdan vierestä. Yleensä tällainen kiinnitys on vielä vai-
    kea purkaa, sillä vaikka itse kiinnitys irtoaisi, tahmeat aineet takertuvat
    lujasti kuituihin ja niitä on hankala poistaa.

    Ripustuspaikka

    Arvokasta tekstiiliä ei saisi koskaan ripustaa sellaiseen paikkaan, että sii-

 VASEMMALLA VALKOISESTA SAMETISTA VALMISTETUSSA MESSUKASUKASSA ON JÄLKIÄ SOPIMATTO- hen osuu voimakas päivänvalo. Ripustuspaikalla on suuri vaikutus myös
 MASTA TAHROJEN POISTAMISESTA. OIKEALLA MESSUKASUKKA TEKSTIILIKONSERVAATTORIN TEKEMÄN  siihen, miten nopeasti tekstiili likaantuu. Tekstiilejä ei tulisi ripustaa
 VESIPESUN JÄLKEEN.
 24 |                                    | 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30