Page 26 - digikirja
P. 26

ollenkaan ilmastointilaitteiden, venttiilien ja patterien läheisyyteen. Vent-     Tekstiilejä suojataan myös hyönteistuhon varalta. Nykymateriaaleissa
    tiileistä viileän ilman mukana tuleva lika laskeutuu suoraan alas, joten jos    suurin osa langoista on pysyvästi koisuojattu muuttamalla villan raken-
    suoraan venttiilin alle on ripustettu tekstiili, on hyvin todennäköistä, että    netta siten, että hyönteiset eivät pysty käyttämään sitä hyväkseen. Aina-
    sen yläreuna on pian tummunut liasta. Patterit taas nostattavat lämmintä      kaan vielä ei ole näyttöä siitä, että tämä tapa kiihdyttäisi materiaalin ha-
    ilmaa ja sen mukana likaa ylöspäin. Lämmin ilma myös kuivattaa tekstii-       joamista. Aikaisemmin hyönteistuhoja torjuttiin lisäämällä tekstiileihin
    lin alareunaa.                                   hyönteismyrkkyä, joka ei heikennä tekstiilin säilyvyyttä mutta voi olla
                                              vaaraksi tekstiilin käyttäjälle ja huoltajalle.


                                              Tulipalo- ja savuvauriot

                                              Materiaalien palamistapahtuma jakautuu kolmeen vaiheeseen: syttymi-
                                              seen, palamiseen ja sammumiseen. Tekstiilin syttymisherkkyys riippuu
                                              ennen kaikkea kuitusisällöstä. Herkimmin palavia ovat selluloosakui-
                                              duista valmistetut tekstiilit. Polyamidi ja polyesteri sen sijaan eivät ole
                                              helposti syttyviä, ja luonnonkuiduista villa ei syty kovin herkästi. Väri- ja
                              ALTTARIVAATE JA KALK-
                              KILIINA ON VALMISTETTU      viimeistelyaineet voivat muuttaa kuitujen palo-ominaisuuksia.
                              SAMASTA VALKOISESTA
                              SAMETTIKANKAASTA.         Palaessaan tekstiili tuhoutuu joko osittain tai kokonaan. Usein kuiten-
                              ALEMPANA OLEVA ALTTA-      kin suurimmat tulipaloista johtuvat vauriot ovat savu- ja vesivaurioita.
                              RIVAATE ON ALTISTUNUT
                              ENEMMÄN VALOLLE KUIN       Savu sisältää satoja kemiallisia yhdisteitä. Se on aerosoli, jossa palamises-
                              SEN PÄÄLLÄ OLEVA KALK-
                              KILIINA. KALKKILIINAA ON     sa syntyneisiin kaasuihin on hienojakoisesti sekoittunut erilaisia kiinteitä
                              VOITU MYÖS PESTÄ. NÄIN
                              SUURI VÄRIMUUTOS VIIT-      hiukkasia ja usein myös nestepisaroita. Kiinteät hiukkaset ovat pääasiassa
                              TAA SIIHEN, ETTÄ SAMET-     nokea, joka sisältää yli 99 % hiiltä sekä lisäksi pieniä määriä vety-, hap-
                              TIKANKAASSA ON OLLUT
                              JONKINLAINEN KÄSITTELY      pi- ja rikkiyhdisteitä. Noki leijuu ilmassa hiutaleina ja tarttuu hanakasti
                              VIIMEISTELYAINEELLA.
                                              erilaisiin pintoihin. Jo hyvin pieninä määrinä se tummentaa pinnat, joi-
    Tekstiiliin lisätyt haitalliset aineet                       hin se osuu, ja jopa kynttilöiden poltosta kirkossa saattaa tulla pieniä sa-
                                              vuvaurioita tekstiileihin. Savun hajusta on usein vaikeampi päästä eroon
    Tekstiiliteollisuus on aina pyrkinyt parantamaan tekstiilien ominaisuuk-      kuin sen aiheuttamista tahroista. Tulipalon yhteydessä tekstiileihin voi
    sia erilaisin viimeistelykäsittelyin. Kankaista on haluttu tehdä helppohoi-     tulla myös vesivahinkoja sammutusvesistä.
    toisia likaa hylkivillä tai rypistymistä estävillä käsittelyillä, ja tekstiilien
    paloturvallisuutta on parannettu palonsuoja-aineilla. Osa viimeistelykä-
    sittelyistä todella suojaa tekstiiliä, mutta osa muuttuu vanhetessaan teks-
    tiilille haitalliseksi. Esimerkiksi nykyisten palonsuoja-aineiden on todettu
    heikentävän kankaiden lujuutta ja muuttavan värisävyjä. Ne vaikuttavat
    epäsuotuisasti myös metalliin, ja testeissä on havaittu muun muassa me-
    talliniittien nopeaa korroosiota. Viimeistelyaineet on suunniteltu tekstii-
    leille, joiden elinkaari on lyhyt.    26 |                                                                          | 27
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31