Page 27 - digikirja
P. 27

ollenkaan ilmastointilaitteiden, venttiilien ja patterien läheisyyteen. Vent- Tekstiilejä suojataan myös hyönteistuhon varalta. Nykymateriaaleissa
 tiileistä viileän ilman mukana tuleva lika laskeutuu suoraan alas, joten jos  suurin osa langoista on pysyvästi koisuojattu muuttamalla villan raken-
 suoraan venttiilin alle on ripustettu tekstiili, on hyvin todennäköistä, että  netta siten, että hyönteiset eivät pysty käyttämään sitä hyväkseen. Aina-
 sen yläreuna on pian tummunut liasta. Patterit taas nostattavat lämmintä  kaan vielä ei ole näyttöä siitä, että tämä tapa kiihdyttäisi materiaalin ha-
 ilmaa ja sen mukana likaa ylöspäin. Lämmin ilma myös kuivattaa tekstii- joamista. Aikaisemmin hyönteistuhoja torjuttiin lisäämällä tekstiileihin
 lin alareunaa. hyönteismyrkkyä, joka ei heikennä tekstiilin säilyvyyttä mutta voi olla
    vaaraksi tekstiilin käyttäjälle ja huoltajalle.


    Tulipalo- ja savuvauriot

    Materiaalien palamistapahtuma jakautuu kolmeen vaiheeseen: syttymi-
    seen, palamiseen ja sammumiseen. Tekstiilin syttymisherkkyys riippuu
    ennen kaikkea kuitusisällöstä. Herkimmin palavia ovat selluloosakui-
    duista valmistetut tekstiilit. Polyamidi ja polyesteri sen sijaan eivät ole
    helposti syttyviä, ja luonnonkuiduista villa ei syty kovin herkästi. Väri- ja
 ALTTARIVAATE JA KALK-
 KILIINA ON VALMISTETTU  viimeistelyaineet voivat muuttaa kuitujen palo-ominaisuuksia.
 SAMASTA VALKOISESTA
 SAMETTIKANKAASTA.  Palaessaan tekstiili tuhoutuu joko osittain tai kokonaan. Usein kuiten-
 ALEMPANA OLEVA ALTTA- kin suurimmat tulipaloista johtuvat vauriot ovat savu- ja vesivaurioita.
 RIVAATE ON ALTISTUNUT
 ENEMMÄN VALOLLE KUIN  Savu sisältää satoja kemiallisia yhdisteitä. Se on aerosoli, jossa palamises-
 SEN PÄÄLLÄ OLEVA KALK-
 KILIINA. KALKKILIINAA ON  sa syntyneisiin kaasuihin on hienojakoisesti sekoittunut erilaisia kiinteitä
 VOITU MYÖS PESTÄ. NÄIN
 SUURI VÄRIMUUTOS VIIT- hiukkasia ja usein myös nestepisaroita. Kiinteät hiukkaset ovat pääasiassa
 TAA SIIHEN, ETTÄ SAMET- nokea, joka sisältää yli 99 % hiiltä sekä lisäksi pieniä määriä vety-, hap-
 TIKANKAASSA ON OLLUT
 JONKINLAINEN KÄSITTELY  pi- ja rikkiyhdisteitä. Noki leijuu ilmassa hiutaleina ja tarttuu hanakasti
 VIIMEISTELYAINEELLA.
    erilaisiin pintoihin. Jo hyvin pieninä määrinä se tummentaa pinnat, joi-
 Tekstiiliin lisätyt haitalliset aineet hin se osuu, ja jopa kynttilöiden poltosta kirkossa saattaa tulla pieniä sa-
    vuvaurioita tekstiileihin. Savun hajusta on usein vaikeampi päästä eroon
 Tekstiiliteollisuus on aina pyrkinyt parantamaan tekstiilien ominaisuuk- kuin sen aiheuttamista tahroista. Tulipalon yhteydessä tekstiileihin voi
 sia erilaisin viimeistelykäsittelyin. Kankaista on haluttu tehdä helppohoi- tulla myös vesivahinkoja sammutusvesistä.
 toisia likaa hylkivillä tai rypistymistä estävillä käsittelyillä, ja tekstiilien
 paloturvallisuutta on parannettu palonsuoja-aineilla. Osa viimeistelykä-
 sittelyistä todella suojaa tekstiiliä, mutta osa muuttuu vanhetessaan teks-
 tiilille haitalliseksi. Esimerkiksi nykyisten palonsuoja-aineiden on todettu
 heikentävän kankaiden lujuutta ja muuttavan värisävyjä. Ne vaikuttavat
 epäsuotuisasti myös metalliin, ja testeissä on havaittu muun muassa me-
 talliniittien nopeaa korroosiota. Viimeistelyaineet on suunniteltu tekstii-
 leille, joiden elinkaari on lyhyt. 26 |                                    | 27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32