Page 7 - digikirja
P. 7

LUKIJALLE
         eurakunnat omistavat ainutlaatuisen ja pitkäaikaisen kä-
         sityöperinteen tuottamia tekstiilejä, jotka ovat 1900-luvun
         alkupuolelta lähtien jalostuneet taiteeksi. Kirkossa ja seu-
      Srakuntien muissa tiloissa on nähtävissä upeita liturgisessa
      käytössä olevissa kirkkotekstiilisarjojen sekä muiden taideteks-
      tiilien kokonaisuuksia. Nämä tekstiilit on usein suunniteltu juu-
      ri tiettyyn tilaan huomioiden sen erityispiirteet. Osassa kirkoista
      kirkkotekstiilit on suunniteltu alusta alkaen yhteistyössä arkkiteh-
      tien kanssa, jotta kirkko olisi arkkitehtuurinsa ja esineistönsä puo-
      lesta yhtenäinen kokonaistaideteos.
       Näiden ainutlaatuisten tekstiilien hoitaminen niin, että ne py-
      syisivät hyvässä kunnossa, ei ole aivan yksinkertaista, vaan se vaa-
      tii erityistä osaamista. Tekstiili materiaalina on herkkää ja altista
      vaurioitumaan monesta eri syystä. Vaurioitumiseen vaikuttavat
      niin tekstiilin käyttö ja hoito kuin sen ympäristö. Vaurioituminen
      on yksilöllistä, ja se riippuu tekstiilin materiaaleista – eri tekstii-
      limateriaaleilla on omat kemialliset ja fyysiset ominaisuutensa, ja
      ne eroavat siten toisistaan. Suurimmat uhat niille ovat kuitenkin
      samat: valo, lika ja fyysinen rasitus. Jotta seurakunnat voivat käyt-
      tää ja pitää esillä näitä kauniita ja arvokkaita tekstiilejä, meidän
      on hyväksyttävä se, ettemme pysty sulkemaan pois kaikkia tekstii-
      leille vaurioita aiheuttavia tekijöitä. Tekstiilien tulee kestää valoa
      tiettyyn määrään asti, niiden tulee kestää asiallista liikuttelua, nii-
      den tulee kestää hellävaraista puhdistamista ja niiden tulee kestää
      säilyttämistä sakastin tiloissa. Mutta niiden suojelemisen kannal-
      ta on oleellisen tärkeää, että käytön, säilyttämisen ja huoltamisen
      aiheuttama rasitus voitaisiin saada minimiin. Tämä opas on tar-
      koitettu ohjenuoraksi siitä, kuinka käsitellä ja huoltaa arvokkaita
      tekstiilejä niin, että ne säilyisivät pidempään paremman näköisinä.


 ALTTARIPÖYDÄN PÄÄLLE ALTTARIVAATETTA SUOJAAMAAN ON ASETETTU PLEXILASI.
 6 |                                    | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12