Page 8 - digikirja
P. 8

lisäksi – värjäystekniikasta riippuen – kuituihin imeytyneitä väriaineita
                                              tai kuitujen pinnalla olevia erillisiä pigmenttejä. Jos tekstiili on valkoinen,
                                              siitä on ”poistettu” luonnonväriä valkaisemalla, joka sekin on kemiallinen
                                              prosessi.
                                               Konservaattori huomioi myös kankaiden yksilölliset fyysiset ominai-
                                              suudet. Kirkkotekstiilin päällisen sidos voi olla käsinkudottua pomsia,
       KONSERVAATTORIN                                                    kun taas vuori teollisvalmis-
                                                                  teista toimikasta. Koristeiden
                   TYÖ                                              ja tekstiilin rakenteiden tu-
                                                                  kena saattaa olla vielä näistä
                                                                  poikkeavaa tukikangasta, jossa
                                                                  on mukana myös liima-ainei-
                                                                  ta. Tekstiili on voitu ommella
                                                                  käsin, koneella tai osin sekä
         ekstiilikonservaattori on asiantuntija, joka voi auttaa seura-                           että. Saumarakenne voi olla
         kuntia säilyttämään arvokkaat tekstiilit pitkäikäisinä ja käyt-                        herkästi purkautuva tai luja ja
         tökelpoisina. Tämän tavoitteen saavuttamisessa konservaatto-                            kestävä. Kuitumateriaalien li-
    Tria auttavat säilyttämisen kolme tärkeää osaamisaluetta: tiede,          TEKSTIILIKONSERVOINNISSA LANGAN RAKENNE JA KUI- säksi nämä kaikki kankaiden
    kulttuurihistorian arvostaminen ja tuntemus sekä hyvät kädentaidot.         TUMATERIAALI TUNNISTETAAN MIKROSKOOPILLA.

    Hajoaminen on väistämätöntä kaikille materiaaleille, mutta erityisen        ja tekstiilin rakenteeseen liittyvät asiat vaikuttavat merkittävässä määrin
    herkkiä vaurioitumaan ovat orgaaniset materiaalit, joita tekstiilit ovat.      valmiin tekstiilin ominaisuuksiin, sen kestämiseen käytössä ja sen hoi-
    Konservaattorin työ on hidastaa tätä hajoamisprosessia mahdollisimman        dettavuuteen.
    pitkään vaikuttamalla eri tekijöihin. Työ voi olla sekä suoraan esineeseen      Konservointi alkaa tekstiilin materiaalien ja rakenteiden selvittämises-
    kohdistuvaa, kuten puhdistamista ja tukemista, että ympäristöön kohdis-       tä. Myös tekstiilin ikä ja mahdolliset vauriot otetaan huomioon. Tehdyn
                       tuvaa, eli sellaisten vakaiden ym-       tutkimuksen perusteella voidaan suunnitella tekstiilille hoitomenetelmä
                       päristöjen luomista, jotka suojaa-       eli laatia konservointisuunnitelma. Tutkimuksessa voidaan käyttää apu-
                       vat tekstiilejä vaurioitumiselta.       na monia tieteellisiä menetelmiä. Käytännössä tekstiilikonservoinnin
                        Tekstiilit muodostuvat tietysti      tärkeimmät tutkimukset ovat kokemukseen pohjautuvan silmämääräi-
                       kankaista, mutta tekstiilikonser-       sen kunnon arvioinnin lisäksi tekstiilin pinnan rakenteiden tutkimus ja
                       vaattori näkee heti esimerkiksi        kuitujen tunnistaminen. Apuna käytetään suurentavia katselulaitteita eli
                       messukasukan päällisessä villa-        mikroskooppia ja suurennuslaseja. Usein tekstiilin tilasta saadaan tärkeää
                       kuituja, koristeissa silkkikuituja       tietoa myös määrittämällä materiaalin happamuus pH-mittauksella.
                       ja vuorissa puuvillakuituja, joilla       Tarpeen mukaan alalla on olemassa valmiudet vaativiin materiaalitutki-
                       kaikilla on omat erityiset ominai-       muksiin, joista yhtenä esimerkkinä voisi mainita väriaineiden tai synteet-
                       suutensa. Tekstiileissä on usein        tisten materiaalien polymeerin tunnistamisen FTIR (Fourier Transform
                       värejä, jolloin materiaalien kemi-       InfraRed) -analyysin avulla. Tällaisia analyyseja ei kuitenkaan tarvita
    TEKSTIILIN VUORIN PURKAMISTA STOLAN KAULUK-
    SEN VUORIN UUSIMISTA VARTEN.     alliseen koostumukseen kuuluu         tavallisessa käytännön työssä eikä pienissä konservointilaboratorioissa
    8 |                                                                           | 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13