Page 9 - digikirja
P. 9

lisäksi – värjäystekniikasta riippuen – kuituihin imeytyneitä väriaineita
    tai kuitujen pinnalla olevia erillisiä pigmenttejä. Jos tekstiili on valkoinen,
    siitä on ”poistettu” luonnonväriä valkaisemalla, joka sekin on kemiallinen
    prosessi.
     Konservaattori huomioi myös kankaiden yksilölliset fyysiset ominai-
    suudet. Kirkkotekstiilin päällisen sidos voi olla käsinkudottua pomsia,
 KONSERVAATTORIN                kun taas vuori teollisvalmis-
                        teista toimikasta. Koristeiden
 TYÖ                      ja tekstiilin rakenteiden tu-
                        kena saattaa olla vielä näistä
                        poikkeavaa tukikangasta, jossa
                        on mukana myös liima-ainei-
                        ta. Tekstiili on voitu ommella
                        käsin, koneella tai osin sekä
 ekstiilikonservaattori on asiantuntija, joka voi auttaa seura- että. Saumarakenne voi olla
 kuntia säilyttämään arvokkaat tekstiilit pitkäikäisinä ja käyt- herkästi purkautuva tai luja ja
 tökelpoisina. Tämän tavoitteen saavuttamisessa konservaatto- kestävä. Kuitumateriaalien li-
 Tria auttavat säilyttämisen kolme tärkeää osaamisaluetta: tiede,  TEKSTIILIKONSERVOINNISSA LANGAN RAKENNE JA KUI- säksi nämä kaikki kankaiden
 kulttuurihistorian arvostaminen ja tuntemus sekä hyvät kädentaidot.  TUMATERIAALI TUNNISTETAAN MIKROSKOOPILLA.

 Hajoaminen on väistämätöntä kaikille materiaaleille, mutta erityisen  ja tekstiilin rakenteeseen liittyvät asiat vaikuttavat merkittävässä määrin
 herkkiä vaurioitumaan ovat orgaaniset materiaalit, joita tekstiilit ovat.  valmiin tekstiilin ominaisuuksiin, sen kestämiseen käytössä ja sen hoi-
 Konservaattorin työ on hidastaa tätä hajoamisprosessia mahdollisimman  dettavuuteen.
 pitkään vaikuttamalla eri tekijöihin. Työ voi olla sekä suoraan esineeseen  Konservointi alkaa tekstiilin materiaalien ja rakenteiden selvittämises-
 kohdistuvaa, kuten puhdistamista ja tukemista, että ympäristöön kohdis- tä. Myös tekstiilin ikä ja mahdolliset vauriot otetaan huomioon. Tehdyn
 tuvaa, eli sellaisten vakaiden ym- tutkimuksen perusteella voidaan suunnitella tekstiilille hoitomenetelmä
 päristöjen luomista, jotka suojaa- eli laatia konservointisuunnitelma. Tutkimuksessa voidaan käyttää apu-
 vat tekstiilejä vaurioitumiselta.  na monia tieteellisiä menetelmiä. Käytännössä tekstiilikonservoinnin
 Tekstiilit muodostuvat tietysti  tärkeimmät tutkimukset ovat kokemukseen pohjautuvan silmämääräi-
 kankaista, mutta tekstiilikonser- sen kunnon arvioinnin lisäksi tekstiilin pinnan rakenteiden tutkimus ja
 vaattori näkee heti esimerkiksi  kuitujen tunnistaminen. Apuna käytetään suurentavia katselulaitteita eli
 messukasukan päällisessä villa- mikroskooppia ja suurennuslaseja. Usein tekstiilin tilasta saadaan tärkeää
 kuituja, koristeissa silkkikuituja  tietoa myös määrittämällä materiaalin happamuus pH-mittauksella.
 ja vuorissa puuvillakuituja, joilla  Tarpeen mukaan alalla on olemassa valmiudet vaativiin materiaalitutki-
 kaikilla on omat erityiset ominai- muksiin, joista yhtenä esimerkkinä voisi mainita väriaineiden tai synteet-
 suutensa. Tekstiileissä on usein  tisten materiaalien polymeerin tunnistamisen FTIR (Fourier Transform
 värejä, jolloin materiaalien kemi- InfraRed) -analyysin avulla. Tällaisia analyyseja ei kuitenkaan tarvita
 TEKSTIILIN VUORIN PURKAMISTA STOLAN KAULUK-
 SEN VUORIN UUSIMISTA VARTEN. alliseen koostumukseen kuuluu  tavallisessa käytännön työssä eikä pienissä konservointilaboratorioissa
 8 |                                    | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14